Openstaande vorderingen

Openstaande vorderingen

Als de gebruikelijke prikkels als herinneringen, aanmaningen en sommaties niet helpen...
Wat kunt u dan doen?

Een gerechtelijke procedure tot incassering van de openstaande vorderingen is mogelijk.
Die procedure kan echter veel tijd kosten.
Een kort geding procedure kan een oplossing zijn als de vordering onbetwist is.

Is er toch nog een mogelijkheid om buiten de rechter om de openstaande vorderingen geïnd te krijgen?

Ja, die is er in de vorm van een faillissementsaanvraag.

-----------------------

- Faillissementsaanvraag

Alleen een advocaat kan een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank.
Een faillissementsaanvraag is een sterke prikkel tot betaling.

Uw debiteur zal normaliter een faillissement willen voorkomen.

Voor een bestuurder van een besloten vennootschap kan een faillissement riskant zijn.
De curator dient in het belang van de crediteuren te handelen.
In dat kader dient de curator ook te onderzoeken of er van aansprakelijkheid van de bestuurder(s) sprake is. Wist de bestuurder ten tijde van het aangaan van de vordering dat deze niet betaald zou kunnen worden?
Zo ja, dan is de bestuurder zelf aansprakelijk!

Betaling volgt dan ook meestal uiterlijk vóór de behandeling van de faillissementsaanvraag door de rechter.


Als een faillissementsaanvraag niet mogelijk is omdat er geen sprake is van tenminste twee onbetaald gelaten crediteuren, dan is er nog de mogelijkheid van een conservatoir beslagrekest.

---------------------

- Conservatoir beslagrekest

Alleen een advocaat kan een verzoekschrift conservatoir beslag indienen bij de rechtbank.

Conservatoir wil zeggen dat het een middel is tot bewaring van rechten.
Vooruitlopend op een inhoudelijke uitspraak van de rechter kan conservatoir beslag worden aangevraagd.

Een beslaglegging op bijvoorbeeld een bankrekening of onder een derde is een onaangename verrassing voor een debiteur.

Door de beslaglegging op een bankrekening kan de debiteur niet meer over de gelden op die rekening beschikken. Dat betekent dat de debiteur opeens wel geneigd zal zijn de kwestie te regelen.

Een conservatoir beslag op een bankrekening leidt vaak tot betaling buiten een verdere procedure om.Een faillissementsaanvraag of een conservatoir beslag kan dus een goed middel zijn en leiden tot betaling, ook van (een gedeelte van) de advocaatkosten.

Advocatenkantoor Wolters adviseert u graag over de mogelijkheden.