Privacy verklaring

In deze Privacy verklaring staat hoe Advocatenkantoor Wolters omgaat met uw persoonsgegevens.

Advocatenkantoor Wolters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Advocatenkantoor Wolters zal in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Advocatenkantoor Wolters deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Advocatenkantoor Wolters is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Advocatenkantoor Wolters wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Advocatenkantoor Wolters kan deze Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. U wordt geadviseerd deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.

Op wie van toepassing

Deze Privacy verklaring is van toepassing op:

 • (potentiële) cliënten;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële mailberichten;
 • bezoekers van de website;
 • andere personen die contact opnemen met Advocatenkantoor Wolters of van wie Advocatenkantoor Wolters persoonsgegevens verwerkt.

Doelstelling, grondslag, gegevens, bewaartermijn

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiele) cliënten

Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten worden door Advocatenkantoor Wolters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de opdracht en of uitnodigingen;
 • Administratieve doeleinden;
 • (Direct) marketing doeleinden.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De uitvoering van de overeengekomen opdracht (juridische dienstverlening);
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. U kunt worden verzocht om inzage van een geldig identiteitsbewijs;
 • Bij marketing doeleinden: toestemming van u;
 • Bij marketing doeleinden: Advocatenkantoor Wolters heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van een goede bedrijfsvoering en het juist bedienen van (potentiële) cliënten.

Bij marketingacties verwerkt Advocatenkantoor Wolters geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim zijn beschermd.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Advocatenkantoor Wolters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier.

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

 • Surfgedrag;
 • Overige persoonsinformatie die u heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketing doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Wolters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In ieder geval gedurende de looptijd van de opdracht;
 • Daarna alleen in de administratie voor maximaal 20 jaar na het sluiten van de opdracht.
 • Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend en of Advocatenkantoor Wolters stopt met de marketing.

Verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële mailberichten

Persoonsgegevens van ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële mailberichten worden door Advocatenkantoor Wolters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informeren d.m.v. digitale communicatie naar u over diverse juridische onderwerpen en mogelijke evenementen;
 • (Direct) marketing doeleinden.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming van u d.m.v. het invullen van e-mailadres bij ‘Nieuwsbrief’ op de website.
 • Advocatenkantoor Wolters heeft een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om voor een succesvolle bedrijfsvoering en het juist bedienen van (potentiële) cliënten.

Bij marketingacties verwerkt Advocatenkantoor Wolters geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim zijn beschermd.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Advocatenkantoor Wolters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam.

Uw persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Wolters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief dan wel tot het moment dat u aangeeft dat u geen (digitale) berichten meer wenst te ontvangen en/of Advocatenkantoor Wolters stopt met het toezenden daarvan.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door Advocatenkantoor Wolters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verstrekken van informatie over Advocatenkantoor Wolters en diverse juridische informatie;
 • (Direct) marketing doeleinden;
 • Optimaliseren en beveiligen van de website.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan de mogelijke overeenkomst (pre contractuele fase) en of uw toestemming.

Bij marketingacties verwerkt Advocatenkantoor Wolters geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim zijn beschermd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Advocatenkantoor Wolters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • IP-nummer.

De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Advocatenkantoor Wolters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van het betreffende social media platform, het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en het betreffende social media platform.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, maakt Advocatenkantoor Wolters gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat Advocatenkantoor Wolters kan zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking wordt verwezen naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Verstrekking van en aan derden

Advocatenkantoor Wolters kan persoonsgegevens hebben verkregen uit andere bronnen dan van u:

 • verkregen uit een (officieel) register, zoals het register van de Kamer van Koophandel en het Kadaster;
 • beschikbaar op openbare zakelijke websites en of beschikbaar op openbare zakelijke social media (zoals LinkedIn).

De gegevens die u aan Advocatenkantoor Wolters geeft, kan Advocatenkantoor Wolters aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Advocatenkantoor Wolters gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administraties;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en mailingen/uitnodigingen.

Advocatenkantoor Wolters geeft persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee Advocatenkantoor Wolters geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Advocatenkantoor Wolters hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Advocatenkantoor Wolters de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan Advocatenkantoor Wolters persoonsgegevens delen met derden indien u Advocatenkantoor Wolters hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Advocatenkantoor Wolters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Advocatenkantoor Wolters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld de volgende maatregelen;

 • Alle personen die namens Advocatenkantoor Wolters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Advocatenkantoor Wolters hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Advocatenkantoor Wolters maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Advocatenkantoor Wolters test en evalueert regelmatig de maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Advocatenkantoor Wolters van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Advocatenkantoor Wolters of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Advocatenkantoor Wolters te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Advocatenkantoor Wolters kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor wordt geven aan voornoemde verzoeken.

Mag Advocatenkantoor Wolters uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Advocatenkantoor Wolters u hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vindt Advocatenkantoor Wolters dit spijtig. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met Advocatenkantoor Wolters.

Contactgegevens:
Advocatenkantoor Wolters
Herenstraat 78
3911 JG Rhenen
T 0317-358198
E info@advocatenkantoorwolters.nl