NOW 3

NOW 3.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 3.0

Onderdeel van het nieuwe steun- en herstel pakket is de NOW 3.0, zie kamerbrief van 28 augustus 2020.

De duur van deze derde NOW is negen maanden.

Per tranche van drie maanden gelden aangepaste voorwaarden.

Voor de eerste tranche geldt een omzetdalingseis van 20%.

Vanaf de tweede tranche is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Van de 90% loonsomsubsidie wordt 10% gereserveerd voor omscholing. Effectief ontvangt de werkgever dus 80% subsidie voor de loonkosten.

Bij de tweede tranche ontvangt de werkgever 70% subsidie.

Bij de derde tranche ontvangt de werkgever nog maar 60% subsidie.

Bij de laatste tranche geldt bovendien dat tot maximaal het dagloon subsidie wordt verleend (in plaats van tweemaal het dagloon).

Omdat aanpassingen van de onderneming aan de nieuwe werkelijkheid noodzakelijk zullen zijn, wordt de correctie op de subsidie bij een loonsomverlaging gedeeltelijk ingeperkt. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Een daling van de loonsom binnen dit percentage leidt niet tot correctie van de subsidievaststelling.

De ontslagboete wegens bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen.

Het bonus- en dividendverbod blijft onverminderd van kracht.

Ten aanzien van door werkgevers gewenste loonoffers vanwege corona wordt in de Kamerbrief, zie pagina 5, opgemerkt: “… In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. …”

Tranche I
Subsidiepercentage: 80% (+10% omscholing)
Omzetdaling: 20%
Vrijstelling loonsomcorrectie: 10%
Maximum: 2x dagloon
Ontslagboete a-grond: Nee
Bonus- dividendverbod: Ja

Tranche II
Subsidiepercentage: 70%
Omzetdaling: 30%
Vrijstelling loonsomcorrectie: 15%
Maximum: 2x dagloon
Ontslagboete a-grond: Nee
Bonus- dividendverbod: Ja

Tranche III
Subsidiepercentage: 60%
Omzetdaling: 30%
Vrijstelling loonsomcorrectie: 20%
Maximum: dagloon
Ontslagboete a-grond: Nee
Bonus- dividendverbod: Ja

2 september 2020

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
Advocaat specialist arbeidsrecht en ontslagrecht
Cum laude Grotius Arbeidsrecht
Advocatenkantoor Wolters

www.advocatenkantoorwolters.nl


Maatregelen van de overheid in het kader van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland