Uitspraak HR | Slapend dienstverband

HR 8 november 2019

De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, heeft zich op 8 november 2019 uitgelaten over slapende dienstverbanden.

Van een slapend dienstverband is sprake als een werknemer na twee jaar ziekte nog in dienst is, maar niet meer werkzaam is. Veel werkgevers lieten zo'n dienstverband graag langer slapend met het oog op de in de wet opgenomen transitievergoeding.

Die praktijk is door de Hoge Raad aan banden gelegd.

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld over de aan de Hoge Raad gestelde vragen:
" Als is voldaan aan de vereisten van art. 7:669 lid 1 en lid 3, aanhef en onder b, BW voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt als uitgangspunt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in de zin van art. 7:611 BW, gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen.

Op dit uitgangspunt moet een uitzondering worden aanvaard als – op grond van door de werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen omstandigheden – de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Zo’n belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Zo’n belang kan niet gelegen zijn in de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt ."

De verwachting is dat deze uitspraak veel werknemers en werkgevers in beweging zal zetten.

Weet u hoe het bij u zit en welke actie is vereist?

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
Advocaat specialist arbeidsrecht en ontslagrecht
Cum laude Grotius Arbeidsrecht
Advocatenkantoor Wolters

www.advocatenkantoorwolters.nlUitspraak HR | Slapend dienstverband

De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, heeft zich op 8 november 2019 uitgelaten over slapende dienstverbanden.