Veelgestelde vragen


Enkele veelgestelde vragen:


-Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Volgens de wet is dat een overeenkomst waarbij partijen, ter beƫindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar binden aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.


-Wat zijn algemene voorwaarden?

Volgens de wet zijn dat een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.


-Wat is wanprestatie?

Volgens de wet is dat een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.
Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.


-Wat is een onrechtmatige daad?

Volgens de wet is dat een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.


-Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Volgens de wet zijn dat kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.


-Wat is de transitievergoeding?

Volgens de wet is dat een vergoeding die bij beƫindiging van een arbeidsovereenkomst dient te worden betaald als aan de daarvoor gestelde vereisten is voldaan.


-Wat is een ontslag op staande voet?

Volgens de wet is ieder der partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.


-Wat is ultimum remedium?

Dat betekent het uiterste middel zoals een ontslag op staande voet.


-Wat is goed werkgeverschap?

Opgenomen in de wet is dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.
Het gaat hier om redelijkheid en billijkheid.


-Wat is goed werknemerschap?

Opgenomen in de wet is dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.
Het gaat hier om redelijkheid en billijkheid.


-Wat is mediation?

Het bemiddelen in een geschil waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige gesprekken en waar relevant onderhandelingen tussen een rechtzoekende en zijn wederpartij begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.


-Wat is een rechtzoekende?

Degene die gebruik maakt van rechtsbijstand of mediation.


-Wat is een bedrijfsgeheim?

Volgens de wet is dat informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;

b. zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en

c. zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.


-Geldt ook voor mij de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) geldt vrijwel voor iedereen als er sprake is van verwerking van persoonsgegevens.
De AVG bevat de vastlegging van de regels die gelden ter bescherming van de privacy.