Loonkostensubsidie in aantocht
Regeling Werktijdverkorting gestopt

Nederland wordt door de uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen geconfronteerd met buitengewone omstandigheden die een enorme impact hebben op het maatschappelijk leven in het algemeen en ook ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt.

Dinsdagavond 17 maart 2020 is het Noodpakket banen en economie gepresenteerd.

Hieronder volgt een niet uitputtende weergave (deze niet uitputtende weergave is gebaseerd op de stand van zaken op dinsdagavond 17 maart 2020!).

>Regeling Werktijdverkorting gestopt
Als gevolg van het Noodpakket banen en economie is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Op 17 maart 2020 om 18.45 uur is de Beleidsregel werktijdverkorting formeel beëindigd (dat blijkt uit Beleidsregel beëindiging wtv). Afgelopen weken hadden duizenden bedrijven een aanvraag ingediend.

>Loonkostensubsidie in aantocht
Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) die een loonkostensubsidie inhoudt. Met de voorgestelde loonkostensubsidieregeling (voor zover thans bekend) wordt de werkgever tegemoetgekomen in de loonkosten. Er is geen sprake (meer) van werktijdverkorting en evenmin van een aanspraak op WW. Het gevolg is dat de werknemer op grond van artikel 7:628 lid 1 BW recht op loon behoudt en de werkgever daarvoor compensatie krijgt in de vorm van een subsidie.

De (NOW) loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. Als voorwaarden worden genoemd:
*Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
*De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
*De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
*De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
*
als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
*als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
*als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Lopende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (aldus de informatie van de overheid).

>Overige maatregelen
Naast de NOW-regeling, heeft het kabinet de volgende maatregelen aangekondigd:

 • 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren:
  Op grond van de premiedifferentiatieregeling is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en werkt een regeling uit.


 • Uitstel tot 1 juli administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie:
  In december 2019 heeft minister Koolmees werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd over te leggen voor werknemers in vaste dienst (de zogenoemde coulanceregeling). Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.


 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers:
  Zelfstandigen (ook zzp’ers) kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.


 • Uitstel belastingbetaling:
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).


 • Verruiming garantiefonds:
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.


 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits / Borgstelling Land- en tuinbouw / toeristenbelasting en cultuursector / overleg over compensatie getroffen sectoren:
  Diverse maatregelen alsook overleg (op EU-niveau) over compensatie van specifieke sectoren vindt plaats.  17 maart 2020

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
Advocaat specialist arbeidsrecht en ontslagrecht
Cum laude Grotius Arbeidsrecht
Advocatenkantoor Wolters

www.advocatenkantoorwolters.nl


Maatregelen van de overheid in het kader van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland

Uiteraard worden bij en door Advocatenkantoor Wolters de actuele corona - maatregelen nageleefd bij het werk en daarbuiten.

Onder andere vanuit het RIVM wordt benadrukt dat qua eventueel contact met andere mensen ook het (minimaal) 1,5 meter afstand houden belangrijk is.

Een aantal maatregelen staan op de onderstaande afbeeldingen weergegeven. De maatregelen zijn aan verandering onderhevig!