Ziekte, de sancties, en de WWZ

Ziekte, de sancties, en binnenkort de WWZ

 

De laatste tijd is er weer veel aandacht voor de loondoorbetalingsplicht van werkgevers ten aanzien van zieke werknemers. Die loondoorbetalingsplicht bij ziekte bestaat in beginsel gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Menig werkgever is dat een doorn in het oog. Er gaan wederom stemmen op om de duur van de loondoorbetalingsplicht te verkorten.

 

Gedurende ziekte (in beginsel gedurende de eerste twee jaar van aaneengesloten ziekte) heeft een werknemer in beginsel ontslagbescherming. Die ontslagbescherming is echter niet absoluut. Zo kan tot 1 juli 2015 –het moment van inwerkingtreding van de ingrijpende wijzigingen op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)- voor een zieke werknemer in beginsel toch (aan de rechter) om een einde arbeidsovereenkomst worden verzocht als er sprake is van bedrijfseconomische redenen.

 

Een voorwaarde om ontslagbescherming te hebben, is meewerken aan re-integratie.

En ja, ook een werknemer dient aan zijn/haar re-integratie te werken.

Dat is zelfs een wettelijke verplichting. Ook dienen onder andere redelijke verzoeken van werkgever te worden opgevolgd.

 

En wat als de werknemer dat nou niet doet? Wat kun je dan als werkgever doen?

 

Sancties

Als een werknemer aantoonbaar niet meewerkt aan re-integratie, dan kan na maning een loonsanctie door werkgever worden opgelegd. Die loonsanctie (opschorten/ niet betalen salaris) dient het effect te hebben dat werknemer alsnog gaat meewerken aan de re-integratie. Uit recente rechtspraak blijkt dat een loonsanctie niet altijd het gewenste effect heeft.

 

Als een werknemer ook na een loonsanctie (stelselmatig) niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie, dan kan dat voor de werknemer ernstige gevolgen hebben. De ontslagbescherming kan dan komen te vervallen, en de werkgever kan dan ook tijdens de eerste twee jaar van aaneengesloten ziekte aan de rechter vragen om een einde van de arbeidsovereenkomst.

Is het dossier op orde en is aan te tonen dat werknemer stelselmatig niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden (beëindigen) wegens een dringende reden. De werknemer in kwestie heeft dan geen aanspraak op een vergoeding van werkgever.

 

Ziekte onder de WWZ

De wijzigingen per 1 juli 2015 hebben ook gevolgen voor de ontslagpraktijk ten aanzien van zieke werknemers. In beginsel kan een werknemer ook na twee jaar aaneengesloten ziekte aanspraak maken op de transitievergoeding (ontslagvergoeding). Verder zal het afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden (kortgezegd: wel of niet sluiting van bedrijf) of voor een zieke werknemer om een einde arbeidsovereenkomst kan worden verzocht als er sprake is van bedrijfseconomische redenen.

 

Ziekte, het is en blijft lastig. Juiste en tijdige actie ten aanzien van een zieke werknemer is noodzakelijk.

 

Advocatenkantoor Wolters staat u graag bij.

 


Deze blog is geschreven doorAnnette Wolters-van Soest, advocaat en eigenaar van Advocatenkantoor Wolterste Veenendaal.Zij is gespecialiseerd in Arbeidsrecht en ook in Ondernemingsrecht en Contractenrecht. Grofweg gezegd helpt Advocatenkantoor Wolters ondernemers en particulieren bij ontslag en contract door juridisch advies te geven en procedures te voeren. Voor meer informatie kunt u de volgende website bezoeken:http://www.advocatenkantoorwolters.nl.


Ook gepubliceerd op http://www.ictvalley.nl/blog/bid/205543/Ziekte-de-sancties-en-binnenkort-de-WWZ


29 mei 2015 

Mon, 01 June