SLAPERS-ALERT

SLAPERS-ALERT

De Hoge Raad heeft werknemers en werkgevers in beweging gezet. Wat speelt er?

Uitspraak HR t.a.v. ‘slapers’

‘Slapers’ zijn de werknemers waarvan het dienstverband nog loopt na twee jaar ziekte (normale duur ontslagbescherming), maar die niet meer werkzaam zijn. Veel werkgevers lieten zo'n dienstverband graag langer slapend met het oog op de transitievergoeding. Die vergoeding wijzigt per 1 januari 2020 door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met de recente uitspraak heeft de Hoge Raad opgeroepen tot afhandeling van slapende dienstverbanden; nog in 2019 als dat objectief gezien mogelijk is.

Afhandelen

Relevant is de Wet compensatie transitievergoeding. Die wet beoogt de belangrijkste beweegreden voor werkgevers weg te nemen om slapende dienstverbanden in stand te houden. Daarin is voorzien in een compensatieregeling voor werkgevers die na beëindiging van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, waaronder een beëindiging met wederzijds goedvinden, een transitievergoeding hebben betaald.

De Hoge Raad wijst op het goed werkgeverschap om slapende dienstverbanden af te handelen, tenzij de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst vanwege bijvoorbeeld reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat én MfN-mediator

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |

Mediation

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


4 december 2019

Wed, 04 December